วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 2 การสร้าง Weblog


ชื่อ : จิดาภา ใจห่อ (คุณครูนี)
การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา : ราชภัฏนครปฐม
การศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกการแนะแนวสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการศึกษาปัจจุบัน : ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประวัติการทำงาน : ปี 2541-2545 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
:2546-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ปัจจุบัน : ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น